I denne artikkelen vil vi prøve å oppklare hva en usaklig oppsigelse er, og ikke minst; hva gjør du når du mottar en?

Hva er en usaklig oppsigelse?

Det er mange forhold som avgjør om en oppsigelse er usaklig eller ei. Oppsigelser grunnet graviditet, sykefravær og uryddige nedbemanningsprosesser, kan være typiske eksempler på ugyldige oppsigelser. Men den felles hovedregelen er at en oppsigelse må være saklig begrunnet.

Det kan også være mangler i formkravene, som gjør at en oppsigelse blir ugyldig.

Lovbestemt plikt til å gjennomføre drøftelsesmøte før oppsigelse

En arbeidsgiver plikter å gjennomføre et drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning om oppsigelse. Her skal du som arbeidstaker få mulighet til å fremme din sak, og imøtegå de vurderinger arbeidsgiver legger til grunn.

I dette møtet kan du ha med deg advokat, tillitsvalgt, en kollega eller en annen du stoler på. Det er viktig at du blir innkalt til møtet i såpass god tid at du rekker å forberede deg.

Flere arbeidsgivere slurver med å innkalle til drøftelsesmøter. Det er ingen automatikk i at dette gjør oppsigelsen ugyldig, men det er én av flere faktorer som vil spille inn i en eventuell rettssak.

Oppsigelsen må oppfylle en rekke formkrav

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til utformingen av et oppsigelsesbrev. Det skal blant annet gis skriftlig, og overleveres som et papirdokument. Enten personlig eller i et rekommandert brev. Brevet skal også informere om arbeidstakers rett til å kreve forhandling eller reise søksmål. Det skal også stå skrevet hvilke frister du må forholde deg til for å kreve jobben tilbake, og for å kreve erstatning.

Det er verdt å merke seg at oppsigelsen i utgangspunktet er ugyldig dersom formkravene ikke oppfylles. Arbeidsmiljøloven § 15-5 lyder:

Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt i § 15-4 og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.

Frister

Dersom du mener at du er blitt utsatt for en usaklig oppsigelse, kan du kreve forhandlinger. Forhandlingskravet må fremsettes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt.

Frist for å reise søksmål for å få jobben tilbake, er normalt åtte uker fra forhandlingen ble avsluttet, eller fra da du mottok oppsigelsen dersom ingen forhandling fant sted.  Du har som hovedregel krav på å bli i jobben, inntil saken er løst eller det er kommet en rettskraftig dom.

Ønsker du kun erstatning, er fristen på seks måneder. Se mer om viktige frister ved oppsigelse her.

Når kontakter man en advokat etter usaklig oppsigelse?

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du mottar en oppsigelse som du er usikker på om er rettslig god nok. I Indem tilbyr vi advokatbistand etter vilkårene om “no cure no pay”, du betaler ingenting før et eventuelt erstatningskrav vinner frem, eller du får jobben tilbake.

Dersom man vinner frem ved dom, vil arbeidsgiver bli idømt kostnadene du har hatt til advokat. Som regel vil arbeidsgiver også betale kostnader du har hatt til advokat ved forlik.

Hos oss kan du få en gratis vurdering av din sak, ta kontakt med oss her.

Saksgangen ved usaklig oppsigelse

Først vil man som regel forsøke å megle i et forhandlingsmøte. Frist for å kreve et slikt forhandlingsmøte er to uker etter oppsigelsen er mottatt. Er fristen gått ut, sender man et prosessvarsel til arbeidsgiver. Dette er et brev som opplyser om at man vil gå til sak, og hva man vil kreve.

Vi vil forsøke å forhandle med arbeidsgiver for å komme frem til en løsning og en erstatning som begge parter er fornøyde med. Dette kan for eksempel være en sluttpakke eller lønn i et bestemt antall måneder.

Om forhandlingene ikke når frem, vil vi vurdere å reise søksmål. Da får man først tilbud om rettsmekling, som er et forhandlingsmøte med en nøytral dommer tilstede. Dette krever at begge parter ønsker å mekle.

Dersom rettsmekling ikke fungerer, vil saken bli behandlet i domstolen. Hvor lang tid det tar før saken blir behandlet varierer. Ofte tar det opptil et halvt år før den kan behandles i Tingretten. Hvis en av partene velger å anke avgjørelsen, kan det ta enda lengre tid før man får en endelig dom i saken.

Se mer: Forskjellen på oppsigelse og avskjedigelse

Dette kan du kreve erstatning for:

Du har først og fremst krav på erstatning for økonomisk tap, som følge av at du mister inntekten din. Det økonomiske tapet frem til en eventuell dom og antatt fremtidig inntektskrav, kan også kreves erstattet. Du kan også kreve oppreisning for belastningen du er blitt påført. Advokatutgifter vil også kunne bli dekket.

Les mer: Oppsagt – hva nå?

Kontakt Indem ved usaklig oppsigelse

Vi har lang og bred erfaring innen arbeidsrettslige spørsmål. Hos oss kan du få en gratis vurdering av saken din, og vi tar bare betalt dersom saken din vinner frem.

Kontakt oss her, dersom du har en sak som du ønsker at vi skal se på. Du kan også ringe oss på telefon 22 00 88 88.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.