Vedtaket ble omgjort til fordel for klager i NAV Klageinstans.

Indem, ved advokat Mikael Petersen har bistått en klient som fikk avslag på sitt krav om dagpenger.

Etter en periode med foreldrepenger søkte en kvinne om dagpenger. NAV avslo imidlertid søknaden, fordi de mente at hun ikke oppfylte kravet om minst 50 % arbeidstidreduksjon.

I folketrygdloven § 4-3, andre ledd står det at:

For at medlemmet skal få rett til dagpenger, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 50 pst. Som vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden vedkommende hadde før ledigheten eller før arbeidstiden ble redusert.

Grunnen til avslaget var at kvinnen, før perioden med foreldrepenger, ikke hadde vært i arbeid siden 2008. Siden dette var så lenge siden, klarte ikke saksbehandleren å avgjøre hvordan hennes «vanlige arbeidstid» skulle utregnes.

NAV Klageinstans var imidlertid enig i at regelverket for dagpenger på vedtakstidspunktet ikke stilte opp noen begrensning når det gjelder for hvor langt tilbake i tid arbeidsforholdet kan være, når man skal regne ut en søkers vanlige arbeidstid etter en periode med foreldrepenger. Dermed måtte arbeidsforholdet fra 2008 legges til grunn, hvor kvinnen hadde hatt en fast arbeidstid på 37,5 timer i uken.

Klageinstansen kom til at kvinnen oppfylte kravet om minst 50 % reduksjon av arbeidstiden. Søknaden ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling og kvinnen fikk sine saksomkostninger dekket.

Har du mottatt et vedtak fra NAV som du mener er feil? Ta kontakt med vår arbeidsrettsavdeling i dag for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.