Hvert semester opplever flere studenter å bli mistenkt for eksamensjuks.

Eksamenstiden er en stressende tid for alle studenter. Men for de som opplever å bli mistenkt for fusking på eksamen, blir denne perioden ekstra stressende.

Stigmatiserende å trå feil i strenge regelverk

Utdanningsinstitusjonene har strenge instrukser for hvordan eksamenskandidatene skal oppføre seg på eksamensdagen. Reglene har selvsagt en viktig funksjon; å hindre at kandidatene jukser. Men det strenge regelverket gjør også at det er lett å trå feil uten å mene det.

Noen ganger medfører de strenge reglene at studenter blir mistenkt for juks uten at de har ment å gjøre det. Dette kan være svært stigmatiserende og belastende for studenten. I slike saker blir det ofte svært viktig å få avkreftet mistankene om fusk.

Kan medføre annullering og utestengning

Dersom skolen tror at du har fusket på eksamen, kan dette få store konsekvenser:

I første omgang vil skolen vurdere om de skal annullere eksamen.

I mer alvorlige tilfeller kan skolen også fatte vedtak om utestengning og bortvisning fra skolen.

Ofte oppleves disse sanksjonene som svært urettferdige for studenten. En utestengelse fra skolen, for eksempel i ett år, får tross alt også store konsekvenser for både studieprogresjon og fremtidsplaner.

Advokathjelp til å klage på utestenging

Dersom du får et vedtak om utestengning fra skolen, har du rett til advokatbistand for å klage på dette vedtaket. Dette følger av Universitets og høyskoleloven § 4-8, femte ledd, som sier at:

«Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen, etter sats fastsatt etter forskrift om salær fra det offentlige til advokater […]»

Det følger av bestemmelsen at du har rett på dekning av advokatutgifter fra saken er reist. Eventuelle utgifter til advokat før dette må du dekke selv. Videre dekkes ikke saker som bare gjelder annullering av eksamen. Saken må gjelde utestengelse eller bortvisning for at du skal ha krav på dekning av advokatutgifter.

Har du blitt beskyldt for fusk på eksamen? Ta kontakt med Indem Advokatfirma i dag!