Oslo tingrett avsa i desember dom i en sak hvor politiet hadde inndratt førerrett. Tingretten kom til at vedtaket var ugyldig, fordi personen var "edruelig" selv om han innimellom røkte cannabis.

En mann uten noen tidligere straffbare forhold, ble stanset av politiet etter en fotballkamp og bøtelagt for røking av cannabis. Mannen erkjente forholdet og betalte boten han fikk. Men da han våknet neste dag, stod politiet på døren igjen. Politiet gjennomgikk huset og fant en pose med resten av mannens cannabis fra dagen før. Mannen fikk da et nytt forelegg, som han også aksepterte og betalte.

Den store overraskelsen fikk mannen noen uker senere, da han mottok et vedtak fra politiet om at hans førerrett var inndratt. Politiets begrunnelse var at mannen ikke var «edruelig» nok til å kjøre bil.

3 år uten førerkort

Vedtaket om inndragning av førerkortet fikk mannen i april 2014. Mannen klaget saken inn til Politidirektoratet, men fikk avslag. Han klaget da saken videre til Sivilombudsmannen. Her fikk han medhold, men Politidirektoratet valgte å opprettholde vedtaket mot Sivilombudsmannens anbefaling.

Etter å ha brukt over ett år og mye ressurser på klagesaken, gav mannen opp, fordi han ikke hadde råd til å klage saken inn til Tingretten. De neste årene måtte mannen klare seg uten førerkort.

Se også: Full seier for boligeier mot graveentreprenør – hadde ikke gått videre uten Indem 

Indem påtok seg risikoen – og vant

Først i 2017 kom mannen i kontakt med Indem. Advokatfirmaet valgte å påta seg prosessrisikoen, ved å bistå han på vilkår om «no cure – no pay». Stevning ble sendt i april 2017.

I desember kom altså dommen, hvor tingretten fastslår at politiets vedtak er ugyldig. I tillegg slås det fast at staten må betale 156 000 kroner i saksomkostninger. Staten valgte å ikke anke dommen, som nå er rettskraftig.

Spennende dom

Tingrettens dom er omfattende og grundig. Den er interessant fordi den langt på vei gir uttrykk for en nedre grense for domstolens «edruelighetsvurdering» i cannabissaker. I den aktuelle saken legger domstolen til grunn at mannen ikke brukte cannabis utover 5 ganger per år, og at han da var å anse som «edruelig».

Dommen er også interessant for rettsområdet, blant annet fordi den går langt i å tolke og beskrive forklaringene til det sakkyndige vitnet i saken.

Dommen inneholder også interessante rettspolitiske uttalelser, som retter seg direkte til Lovgiver, herunder:

[D]omstolsprøving for denne sakstype innenfor legalitetsprinsippets område [vil ikke] være den ideelle arena for rettsavklaring og rettsutvikling med den ønskede demokratiske forankring. Etter denne tingretts syn burde Lovgiver derfor ta området opp til ny vurdering når både lovtekst og forarbeider er så «uklare i ytterkantene» og «motkreftene» så svake som her, for en bestemmelse som i dag brukes så ofte og betyr så mye for dem som berøres.

Hvis du ønsker å lese hele dommen så finner du den her:

Dom i sivil sak – Oslo Tingrett

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.