Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer som skal fremme sikrere og mer forutsigbare arbeidsforhold, spesielt i bemanningsbransjen.

Denne måneden la Regjeringen frem et forslag (proposisjon) om endring av arbeidsmiljøloven til Stortinget.

Utfordringer i bemanningsbransjen

Bakgrunnen for proposisjonen skal i stor grad være de utfordringene som knytter seg til innleie av arbeidskraft og uklarhetene i bemanningsbransjen.

LO skrev i sitt høringssvar at det har utviklet seg en praksis med økt bruk av ansettelsesformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt. LO mener dette særlig gjelder bransjer med stort innslag av innleide arbeidstakere og i bransjer der organisasjonsgraden er lav. LO viser også til at det er en høy andel unge utenlandske arbeidstakere i bemanningsbransjen. De er blant annet bekymret for manglende fokus på fagkompetanse, HMS og språkopplæring.

NHO skrev i sitt høringssvar at de har sett en økende tendens til at bedrifter inngår avtaler med bemanningsforetak om å leie inn arbeidskraft på mer regulær basis, særlig innen områdene bygg, anlegg og industri. NHO mener dette er innleieavtaler som går lenger enn å dekke et midlertidig arbeidskraftbehov.

Innholdet i proposisjonen

I proposisjonen foreslås det blant annet:

    • At det inntas en definisjon av hva «fast ansettelse» innebærer i arbeidsmiljøloven.
    • At det inntas en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, og en endring i adgangen til å inngå lokal, tidsbegrenset avtale om innleie for bygge- og anleggsvirksomhet.
    • Det foreslås også en tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtaler som skal gi forutsigbarhet for når arbeid skal utføres.
    • I proposisjonen varsles også et arbeid med sikte på å bedre håndhevingen på området.

 

Jobber du i bemanningsbransjen?

Dersom du er en av de mange som opplever å bli ansatt på dårlige vilkår i bemanningsbransjen, kan du ta kontakt med en av Indem sine advokater for en vurdering av saken din. Vi kan lese igjennom arbeidsavtalen din og vurdere om du er ansatt på ulovlige vilkår.

Mer informasjon om proposisjonen

Den aktuelle proposisjonen heter: Prop. 73 L (2017-2018).

Hele proposisjonen kan du lese på Regjeringen sine hjemmesider.

På Stortinget sine hjemmesider kan du følge behandlingen av lovforslaget.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.