Arbeidstid og overtid

Indem hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere i spørsmål om arbeidstid og overtid.

Alminnelig arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker plikter å stå til disposisjon for arbeidsgiver – i motsetning til fritid. Arbeidstidsordninger skal være skriftlige og arbeidsmiljøloven setter opp regler for hvordan arbeidstiden skal være. Et av formålene med reguleringen av arbeidstid er å forhindre at arbeidstakere blir utsatt for uheldige belastninger.

Etter loven skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige et visst antall timer daglig og ukentlig. Arbeidstaker har også rett på pause dersom man har jobbet over fem og en halv time.

Overtid

Arbeid ut over den alminnelige arbeidstiden regnes som overtid. Overtid kan ikke utgjøre den faste ordningen på en arbeidsplass. For overtidsarbeid er det også strenge regler som arbeidsgiver må overholde – arbeidsgiver må ha en saklig grunn. Med unntak av enkelte arbeidstakere, er det kun tillatt å jobbe overtid hvis det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det kan være uforutsette hendelser eller forfall blant arbeidstakerne som forstyrrer driften eller dersom det oppstår særlig arbeidspress, for eksempel på grunn av sesongsvingninger. Arbeidstakere kan heller ikke bli tillagt å arbeide overtid mer enn et visst antall timer i løpet av en periode.

Belastende arbeidstidsordninger

Arbeidsgiver må ikke bryte de særlige reglene som gjelder for arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger. Dette omfatter for eksempel skift- og turnusarbeid samt nattarbeid og søndagsarbeid. Disse arbeidstakerne har rett til kortere arbeidstid.

Tilpassede arbeidstidsordninger

Som arbeidstaker kan du ha rett til en tilpasset arbeidstidsordning i form av fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid og fritak for nattarbeid.

Arbeidsgiver kan ikke nekte arbeidstaker fleksibel arbeidstid så lenge dette ikke vil være til vesentlig ulempe for bedriften.

For at arbeidstaker skal ha rett til redusert arbeidstid, må arbeidstaker ha velferdsbehov for det eller ha fylt 62 år, i tillegg til at det heller ikke her må være til vesentlig ulempe for bedriften. Slike velferdsgrunner vil følge først og fremst av arbeidstakers helse, eller sosiale årsaker som at arbeidstaker har omsorgsoppgaver i form av f.eks. et pleietrengende familiemedlem.

Det samme vilkåret om velferdsbehov gjelder for retten til fritak for nattarbeid.

Indem hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere i deres spørsmål om arbeidstid. Ta kontakt med oss i dag dersom du trenger bistand.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.