Lønn og bonus

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i utgangspunktet avtale den lønnsordningen de ønsker og blir enige om. Ved utbetaling av lønn må arbeidsgiver likevel overholde visse regler. Indem hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere med lønnsspørsmål og tvister.

Lønnsordninger varierer

Det er vanlig at arbeidstakere får tidslønn, det vil si lønn for den tiden de arbeider. Dette er den mest forutsigbare ordningen. Men det kan også avtales en annen lønnsordning. Resultatlønn er – som navnet tilsier – lønn som avhenger av resultatet av arbeidet til arbeidstaker. Dette omfatter blant annet bonus. Lønnsordninger kan også kombineres, ved at man får en fastlønn og mulighet for å opparbeide seg bonus.

Hvordan er lønn regulert i loven?

Det er få bestemmelser i arbeidsmiljøloven som regulerer lønn. Det er for eksempel ingen regler i arbeidsmiljøloven om arbeidstakers krav på minstelønn. I arbeidsforhold som reguleres av en tariffavtale har arbeidsgiver likevel som regel plikt til å betale en minstelønn.

For å beskytte arbeidstaker er arbeidsgiver underlagt visse begrensninger i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven regulerer blant annet arbeidstakeres rett på overtidsbetaling. Arbeidstaker har krav på å få et overtidstillegg på minst 40 % av sin lønn. Arbeidsgiver har også plikt til å gi arbeidstaker lønnsslipp. Arbeidsgiver kan heller ikke gi ulik lønn kun på bakgrunn av arbeidstakeres kjønn eller etnisitet. Slik diskriminering er forbudt.

Arbeidsgiver kan som hovedregel heller ikke trekke arbeidstaker i lønn. Noen unntak er trekk til tjenestepensjon og trekk for fravær som skyldes streik. Noen ganger er det også fastsatt skriftlig i forkant av lønnstrekket, eller det følger av arbeidstakers tariffavtale at noe kan trekkes fra lønnen. Men selv når arbeidsgiver etter skriftlig avtale har rett til å trekke i lønn, er det lovbestemt at trekket må begrenses. Arbeidstaker kan bare bli trukket i lønn for det som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold av seg selv og familien.

Uenighet om lønn kan oppstå

Arbeidsgivers lønnsplikt opphører ved avslutning av arbeidsforholdet. Ved oppsigelse har arbeidstaker rett til sin lønn i oppsigelsestiden, i motsetning til ved avskjed. I suspensjonstid har arbeidstaker også rett på utbetaling av lønn.

Ved avslutning av arbeidsforhold kan det lett oppstå uenighet om hvilke lønnsvilkår som var avtalt. Arbeidstaker kan for eksempel ha utestående lønn ved å ha arbeidet flere timer enn det vedkommende har fått lønn for. I en sak (TOSLO-2014-181295) mente tingretten at det var sannsynliggjort at arbeidstaker hadde arbeidet mer enn kontrakten tilsa, og fastsatte dette skjønnsmessig til 11 timer hver dag og seks dager i uken. Arbeidstaker hadde derfor et utestående lønnskrav på nesten 200 000 kroner.

Foreldelse

Hvis du som arbeidstaker mener at du har et utestående krav på lønn fra arbeidsgiveren din, bør du ikke vente for lenge – lønnskrav foreldes. Arbeidstakere må kreve lønnen innen tre år fra forfall, for å unngå å gå glipp av den lønn de rettmessig kan ha krav på.

Indem bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i deres spørsmål om lønn. Ta kontakt i dag dersom du ønsker en vurdering av saken din.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.